Publibox

Wedstrijdvoorwaarden Publibox - voorjaar 2024

1. Algemeen

1.1 Hierna volgen de voorwaarden en regels die gelden tussen de deelnemers aan de Publibox wedstrijd en de organisator, bvba Promarket – Ieperstraat 41 A - 8610 Kortemark (hierna Promarket). Deelnemen houdt in dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

1.2 De wedstrijd in het voorjaar loopt van maandag 4 maart 2024 tot en met zondag 17 maart 2024.

1.3 De wedstrijd in het voorjaar staat open voor personen met een fysiek postadres in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers de wedstrijdcode invullen op het wedstrijdplatform (https://www.publi-box.be/nl/wedstrijd). De deelnemers kunnen hun wedstrijdcode vinden aan de binnenzijde van het Publibox-katje. Promarket heeft een lijst opgesteld zodat van elke wedstrijdcode geweten is in welke (deel)gemeente deze is bedeeld geweest. Promarket kan zo nagaan of de gekregen gegevens van een winnaar corresponderen met de gegevens in zijn lijst.

1.4 Over deze wedstrijd zal geen correspondentie of telefonische communicatie worden gevoerd. Enkel per e-mail en via het wedstrijdplatform zal er gecommuniceerd worden door Promarket.

1.5 De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting en doet geen verbintenis ontstaan in hoofde van Promarket. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Promarket uitgesloten, inbegrepen voor technische onderbrekingen, vertragingen in het e-mailverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens.

1.6 Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten nemen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Promarket. Geschillen worden beslecht door de wedstrijdleiding, aangesteld door Promarket. De beslissingen zijn finaal en bindend.

1.7 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

 

2. Deelname + wedstrijdverloop

2.1. Een deelnemer moet op het ogenblik van deelname 18 jaar oud zijn. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Promarket ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2 Iedere deelnemer laat zijn gegevens (Voornaam + naam, straat + nr. + postcode + woonplaats, e-mail) na op het wedstrijdplatform (https://www.publi-box.be/nl/wedstrijd) en moet de wedstrijdvraag + schiftingsvraag invullen.

2.3 De door de deelnemer opgegeven naam- en adresgegevens moeten overeenkomen met de echte persoonsnaam en adres van de persoon die deelneemt. Enkel wanneer de persoonsgegevens correct werden opgegeven, komt men in aanmerking voor een prijs.

2.4 Een deelnemer kan slechts éénmaal winnen.

2.5 Komen niet in aanmerking voor een prijs: de personeelsleden van Promarket bv en van andere bedrijven die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze wedstrijd, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 


2.5 Per fysisch adres kan slechts één persoon winnen. In geval personen die op hetzelfde adres wonen meer dan één keer winnen, krijgen zij één prijs.

 

3. De prijzen

Prijzen voor de winnaars:

2 aankoopcheques t.w.v. € 1.000 incl. BTW. Één aankoopcheque bij maximum 5 verschillende handelaars (overzicht met handelaars is te vinden op het wedstrijdplatform) te spenderen die adverteren in de voorjaarsuitgave (som van de uitgegeven bedragen is maximum € 1.000).

 

4. Aanduiding van de winnaars

4.1 De 2 winnaars zijn de mensen die de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag juist beantwoord hebben. Indien geen juist antwoord wordt gegeven op de schiftingsvraag dan tellen de 2 antwoorden die het dichtst bij het juiste aantal liggen. De 2 winnaars zullen in de week na het beëindigen van de wedstrijdactie een mail krijgen en persoonlijk gecontacteerd worden.

4.2. Indien een winnaar niet voldoet aan alle voorwaarden van dit reglement, wordt de prijs opnieuw ter beschikking gesteld in de wedstrijd.

4.3. De prijzen kunnen niet worden omgeruild en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

4.5 De aankoopcheques zullen binnen de week gemaild worden nadat  de winnaar bevestigd heeft bij welke handelaars hij zijn waardebon wenst te spenderen.

4.6 De waardebonnen kennen steeds een beperkte geldigheid in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de waardebonnen niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van vanwege de organisator.

 

5. Privacy

Via uw deelname aan deze wedstrijd wil Promarket, waarvan Publibox een merk is, u de kans geven om een prijs te winnen. Transparantie omtrent de verwerking van uw gegevens achten wij zeer belangrijk. Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer staan voor ons centraal. Daarom informeren wij u graag over de gedragscode die wij hiervoor hanteren:

5.1 De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Promarket verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

5.2 De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd worden verzameld, zijn bestemd voor intern gebruik van Promarket. Promarket verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens enkel te verwerken in het kader van de wedstijd en om u te informeren over de diensten van Publibox en Publibox-wedstrijden.

5.3 Persoonsgegevens worden nooit aan onze partners doorgegeven en blijven altijd in het bezit van Promarket.

5.4 Promarket doet zijn uiterste best om aanbiedingen te zoeken die aansluiten bij ieders verwachtingen. In geen geval kan Promarket aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een aanbod of voor de producten en diensten die door de partners worden voorgesteld.

5.5 Persoonsgegevens zijn binnen Promarket enkel toegankelijk voor een beperkt aantal mensen die zich specifiek met deze materie bezighouden.

5.6 U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens: wanneer u gegevens verschaft aan Promarket kan u uw gegevens opvragen, verbeteren of laten schrappen. Het volstaat om daartoe een verzoek te richten aan Promarket. De verantwoordelijke voor de verwerking van dit bestand is bv Promarket – Ieperstraat 41 A 8610 Kortemark.